Reusel-De Mierden

* Reusel   * Hooge Mierde   * Hulsel   * Lage Mierde

Gemeentehuis Reusel

Gemeentehuis Reusel

 

Inspreken commissievergadering Ruimte

Ik ben Roos van Disseldorp uit Hulsel en in spreek in namens Stichting Groen Kempenland. Ik spreek in omdat in onze gemeente ernstige en nog steeds toenemende gevaren zijn. En wel, ten aanzien van onze volksgezondheid, ten aanzien van onze eerste levensbehoefte, namelijk ons drinkwater, de voedsel- en de verkeersveiligheid, de steeds toenemende emissie van de schadelijke stoffen zoals ammoniak, stikstof, fijn stof, stank, herrie en geluidhinder en horizonvervuiling. En niet te vergeten de nu al gigantische en nog steeds toenemende overbemesting met de steeds maar toenemende vergiftiging van ons in de diepere waterlagen gelegen drinkwater, van onze bodem, van onze lucht en van ons oppervlaktewater als gevolg. In Noord Brabant zijn om deze redenen nu al grote drinkwaterbekkens gesloten. Voor ons en voor álle nog volgende generaties en dus voor de eeuwigheid verloren met ontoelaatbare gigantische financiële verliezen als gevolg. Waarom betaalt de directe veroorzaker, de gigantische vee-industrie dit nooit of te nimmer??? Waarom betaalt hier de onschuldige belastingbetaler steeds maar weer opnieuw??? Blijft hij dat doen?? Geen enkele ander bedrijfstak krijgt dit voor elkaar. En met grote subsidies ook nog. Dit alles vanwege de ongebreidelde groei van de vee-industrie en de ongebreidelde groei van de veestapel in onze gemeente. Vooral in het kerkdorp Hulsel, maar ook in grote delen van de andere 3 kerkdorpen. Een en ander resulteert in voornoemde ernstige gevaren voor de bevolking die dit alles zo maar te slikken krijgt. Diezelfde bevolking accepteert dit niet langer. Wij vragen ons dan ook af hoe dit alles in inze gemeente over 8 maanden electoraal uitpakt? Steeds wordt nu al tientallen jaren ter onderbouwing en motivatie geschermd met de inzet van luchtwassers en met de inzet van de meest geavanceerde technieken. Dat heeft, nu we door schade en schande wijs geworden zijn, geen enkele geloofwaardigheid meer. Steeds weer blijkt bij controles dat deze zogenaamd geavanceerde systemen en technieken, als ze al aangeschaft, toegepast en in werking gesteld worden, een vele malen lager rendement geven dan beweerd. Daarbij vormen het onderhoud van en de residuen uit de luchtwassers nog een bijkomend groot chemisch probleem. Het is toegestaan deze gevaarlijke chemische stoffen vrij op het land, in het water en milieu te brengen. Met al dode honden tot gevolg. 
Als er grote honden aan doodgaan, welke gevolgen heeft dit dan voor ons mensen?? Daarbij komt de uitstoot van de luchtwassers nu in hoge concentratie op bepaalde specifieke locaties terecht. Je zult daar maar wonen. Om nog maar te zwijgen van de stank en overlast van het in de vrije buitenlucht opgeslagen ontzettend zuur stinkend ruw brijvoer voor het vee. Wij accepteren dit alles niet langer. Het adagium van betreffende belanghebbenden, van de ZLTO, van de slechts 1,5 procent van de inwoners omvattende Megaboeren, van de veevoeder- en aanverwante industrie luidt steeds: “Laat de oplossing van voornoemde gigantische problemen maar aan ons over. Als wij een veelvoud aan dieren kunnen gaan houden lossen wij al deze problemen voor jullie op!!!” Dit verhaal kun je toch niet met droge ogen blijven vertellen en geloven?? Dit is hetzelfde als er over een smalle ruilverkaveling- of buitenweg, waar veel kinderen en andere zwakke weggebruikers wonen en verblijven, dagelijks door transportbedrijven honderden 60-tons vrachtauto’s, 18 meters lange trucs met oplegger met grote snelheid gejaagd worden. En de transportbedrijven reageren ter oplossing steevast met de opmerking: “Laat ons er nou nóg maar eens vier keer zo veel vrachtwagens doorheen jagen en alles wordt voor jullie, zwakke weggebruikers, veel en veel veiliger. Wie kan nog geloven in deze flauwekul?? De kiezer in elk geval niet. Ik doe dan ook een beroep op de wijze leden van de commissie Ruimte en op de wijze leden van onze Gemeenteraad om bij de afwegingen, bij de keuzes en stemmingen te kiezen vóór de volksgezondheid, de verkeers- en voedselveiligheid, vóór de substantiële vermindering van de veestapel, vóór vermindering van de schadelijke uitstoot en overlast. En dus kiezen vóór de leefbaarheid, vóór natuur en milieu, vóór mogelijkheden tot recreatie en toerisme en alle in dit verband verdere belangrijke waarden en rechten. Enkele jaren geleden, beloofde de VVD, bij het maken van verkiezingsbeloften steeds plechtig en steeds zwart op wit: “Geen schop de grond in vóórdat alle risico’s bekend zijn!!!” Waar zijn diezelfde VVD-Commissieleden en diezelfde VVD-Raadsleden nu bij het waarmaken van deze naar ik mag aannemen toen eerlijk uitgesproken beloften aan de kiezer?? Hier is toch sprake van je reinste kiezersbedrog!! Wij allen hebben recht op een gegarandeerde veiligheid, volksgezondheid, gegarandeerd schoon drinkwater, overig schoon oppervlakte- en grondwater, op een schone bodem, op schone zuurstof en schone lucht en garanties omtrent alle andere zaken die hierbij horen.