De Kempen

KLINKENDE OVERWINNING STICHTING GROEN KEMPENLAND INZAKE HOGER BEROEP BIJ RAAD VAN STATE  TEGEN VARKENSUITBREIDING MEIRWEG 1a, LAGE MIERDE.

Geplaatst door redactie Stichting Groen Kempenland, juli 2019

Woensdag 26 juni 2019 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de verleende omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een varkenshouderij op Meirweg 1a te Lage Mierde (gemeente Reusel-de Mierden). Tegen deze vergunning heeft o.a. Stichting Groen Kempenland beroep ingesteld.

Een wat dieper gaande beschouwing:

Eerder weigerde de gemeente deze omgevingsvergunning op een flink aantal punten.Op basis van een opvallende, om niet te zeggen, dubieuze uitspraak van de rechtbank besloot de gemeente (tot onze verrassing en tegen de verwachting in) om in juli 2018 geen hoger beroep in te stellen en conform die uitspraak van de rechtbank de omgevingsvergunning te verlenen. Frappant is dat zelfs een oproep van de om hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in te stellen  – op advies van het college – door de gemeenteraad toen werd verworpen.

Wat geeft deze tussenuitspraak aan?

De dubieuze uitspraak van de rechtbank en daarmee de dubieuze beslissing van de gemeente wordt fors onderuitgehaald. Op acht (!!!) punten, dat is zeer uitzonderlijk, worden onze beroepsgronden overgenomen  en wordt de gemeente  terechtgewezen.

De Raad van State geeft de gemeente de mogelijkheid om nu wel een goede beslissing te nemen en – om de gemeente daarbij te helpen – worden een aantal tips  meegegeven.

Dit is een hele mooie uitspraak. Vrijwel op alle punten is ons betoog gehonoreerd. Na de PAS-uitspraak van 29-05-2019 is dit weer zo´n uitspraak waarvoor je het eigenlijk doet.

(Voor de mensen die de zaak niet kennen: het gaat om een eerste fase vergunning Wabo voor afwijken van de bestemming en milieu. Bouwen zou in een tweede fase moeten komen. Deze zaak is bijzonder omdat hij in eerste instantie door de gemeente is geweigerd. Die weigering is door de rechtbank vernietigd en na die vernietiging heeft de gemeente alsnog de vergunning verleend (zonder eerst een nieuw ontwerpbesluit te nemen). Daardoor werden Stichting Groen Kempenland en de omwonenden plotseling geconfronteerd met een verleende vergunning, waarbij het ook zo was dat de hoger beroep termijn tegen de uitspraak van de rechtbank inmiddels verstreken was. Zij waren bij dat hoger beroep immers nooit betrokken, omdat de voorgaande procedure strekte tot weigering. De kwestie was echter toch bij de RvS terechtgekomen, omdat de provincie hoger beroep had aangetekend tegen de uitspraak. SGK en een omwonende hebben alleen beroep tegen de vergunning aangetekend, maar dit beroep (ook) naar de RvS gestuurd, omdat het hoger beroep van de provincie inmiddels aanhangig was. De provincie speelde hierin een merkwaardige rol, want men stelde hoger beroep in omdat men het oneens was met de rechtbank die vond dat de stalderingsregeling onverbindend was voor lopende aanvragen, maar de provincie gaf ook aan dat zij in deze ene specifieke zaak nu net geen bezwaar had tegen die onverbindendheid. De provincie heeft ter zitting het hoger beroep dan ook weer ingetrokken. Echter gelukkig pas nadat men uitgebreid hun standpunt ten aanzien van de verbindendheid van de stalderingsregeling had verdedigd).

Belangrijk ten eerste is dat SGK als belanghebbende stichting wordt aangemerkt en dat de smoesjes die de gemeente ook aanvoert in de intrekkings/handhavingszaken, dat op onze website een ruimere doelstelling zou staan en dat ons werkgebied onvoldoende bepaald zou zijn door het gebruik van de woorden ´met name´, naar de prullenbak zijn verwezen. We mogen aannemen dat de gemeente nu in de intrekkings/handhavingszaken ook niet meer moeilijk gaat doen.

Ook de omwonende de Lepper op de afstand van ruim 700 meter ontvankelijk is is mooi. De claim dat er geen milieugevolgen van enige betekenis voor hem zouden zijn omdat de geurbelasting daalt, slikt de RvS niet.

Ook bepaalt de Raad van State dat wij in hoger beroep vol op het orgel mochten gaan met alle mogelijke beroepsgronden, nu de situatie zo is dat de vergunning eerst was geweigerd en die weigering pas in beroep was vernietigd. Ons kan niet worden tegengeworpen dat wij geen hoger beroep hadden aangetekend tegen de uitspraak. Omdat de provincie zelf eerst hoger beroep had aangetekend, maakt ons beroep deel uit van het geding in hoger beroep. Dat de provincie ter zitting hun hoger beroep introk, maakt dit niet anders.

Verder inhoudelijk natuurlijk het allerbelangrijkste dat alle redenen die de rechtbank had aangevoerd om de stalderingsregeling onverbindend te verklaren, terzijde zijn geschoven (dit zal jou ook interesseren, Wim (van Opbergen vz. Stichting Werkgroep Behoude de Peel/WBdP). De RvS heeft bovendien bepaald dat het niet volstaat om bij deze vergunning voor afwijken van de bestemming een voorschrift op te nemen dat stelt dat het stalderingsbewijs moet worden overgelegd wanneer de bouwvergunning wordt verleend. Dat is mooi, want wij hadden betoogd dat het bewijs al bij deze afwijkingsvergunning moest worden overgelegd, en dat was een betoog dat de provincie niet steunde! De provincie vond dat het volstaat wanneer het bij de tweede fase bouw wordt overgelegd. Maar dat volstaat dus niet.

Ook is ons betoog mbt de BZV overgenomen. De rechtbank had een interpretatie van het overgangsrecht gegeven, waardoor men kon blijven toetsen aan de oudere (minder strenge) BZV. Maar die interpretatie van de rechtbank was strijdig met de tekst van de overgangsregeling.

Ten aanzien van de achtergrondgeurbelasting had de RvS in de eerdere uitspraak over de nertsenfarm in Bergeijk al geoordeeld dat de gemeente keuzevrijheid heeft of bedrijfswoningen al dan niet beschermd worden, dus we konden niet meer hopen op een ander oordeel nu. Die keuzevrijheid blijft dus. Maar wat toch nog wel mooi is, is dat de RvS er nog wel fijntjes even op wijst dat de gemeente die motivering dan ook wel moet geven! En dat hadden ze niet gedaan.

In de eerdere uitspraak in Bergeijk en ook de varkenshouderij in Hulsel, had de RvS al geoordeeld dat de geurhinderbepaling uit het GGD/IRAS (dr. Loes Geelen GGD/IRAS) onderzoek niet gevolgd hoeft te worden, dus het kan niet verbazen dat men dat nu ook vindt. Maar ook hier is de uitspraak toch relatief positief omdat de RvS er nog even fijntjes op wijst dat dit niet automatisch betekent dat bij het nieuwe besluit dat de gemeente moet nemen, dat niet toch anders kan komen te liggen. Het kan immers zijn dat er dan intussen meer onderzoeksgegevens zijn die de inzichten van het GGD/IRAS onderzoek ondersteunen.

Heel mooi is dat de RvS ook oordeelt dat de gemeente bij de achtergrondgeurbepaling niet had mogen rekenen met de oude geurfactoren voor combiwassers, nu inmiddels uit onderzoek duidelijk was gebleken dat combiwassers veel slechter geur reduceren. Ook al waren de nieuwe emissiefactoren ten tijde van het besluit nog niet bekendgemaakt, toch mocht daar niet aan voorbij gegaan worden. Dit standpunt is niet alleen heel mooi in lijn met ons betoog, maar het heeft onze jurist ir. A.K.M. van Hoof zelfs verbaasd, omdat hij 2 weken eerder een uitspraak kregen over het Bestemmingsplan Buitengebied Zuid in Breda, waar de RvS diametraal het omgekeerde standpunt innam!

Ook ons archeologiebetoog is gehonoreerd. Dit heeft alleen verder geen consequenties omdat inmiddels een archeologisch rapport is overgelegd.

Verder heeft de RvS geoordeeld dat de natuurtoets ten aanzien van gebouw bewonende soorten (dit gaat dus niet over de gebiedsbescherming op grond van de Wet Natuurbescherming) onvoldoende is.

Betoogonderdelen die wel faalden waren dat de dialoog onzorgvuldig was uitgevoerd. Daar kunnen we verder mee leven. En ook is afgewezen dat het bouwperceel groter werd dan 1,5 ha. Dat is omdat de RvS heeft geoordeeld dat de landschappelijke inpassing geen onderdeel uitmaakt van het bouwperceel. Dat is eigenlijk het enige uit de uitspraak wat je jammer zou kunnen vinden, maar ik kan het wel begrijpen.

Wat betreft de Provinciale Milieuverordening: ook daar is ons betoog weer tot in detail overgenomen. In de huidige versie van de milieuverordening staan geluidsrichtwaarden waar de gemeente rekening mee moet houden. Vergunninghouder had geclaimd dat dat vanwege het overgangsrecht niet hoefde. Wij hebben betoogd dat dat overgangsrecht geen betrekking had op vergunningverlening en bovendien te maken had met de oorspronkelijke inwerkingtreding van de milieuverordening in 2010 en niet met de laatste wijziging. Dat heeft de RvS allemaal overgenomen en de RvS heeft dan ook geoordeeld dat inderdaad met deze richtwaarden rekening moet worden gehouden.

Tenslotte is ook nog eens ons betoog over de omgevingsvisie gehonoreerd. Er is sprake van een voortzettingslocatie waar in principe niet mag worden uitgebreid. De gemeente claimt dat uitbreiding wel mag als dat een meerwaarde oplevert. De RvS oordeelt echter dat die meerwaarde in de eerste plaats niet is gemotiveerd en dat het bovendien nog zit of een uitbreiding op grond van de omgevingsvisie wel mag worden toegestaan in geval van een meerwaarde.

De uitspraak betreft een tussenuitspraak. Dat betekent dat de gemeente nog de gelegenheid krijgt om de (vele) gebreken te herstellen. Dat mag een half jaar duren. Echter de RvS heeft de uitspraak zo restrictief geformuleerd, dat de gemeente van goeden huize zal moeten komen om überhaupt een honorering te kunnen motiveren. Bovendien heeft men deze vergunning naar het zou lijken misschien contre coeur afgegeven, dus wijhopen dat de restrictieve formulering leidt tot een goed gemotiveerd weigeringsbesluit.

Zie:  Persbericht

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115938/201805270-1-a1/#toonpersaankondiging

Uitspraak

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115938/201805270-1-a1/

Uiteraard zullen we in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op het herstelbesluit.

Het bestuur van Stichting Groen Kempenland.

STICHTING GROEN KEMPENLAND: WAT ZIJN ONZE WAPENFEITEN VAN ZOMER 2009 T/M NAJAAR 2018:


 1. Werving nieuwe achterbanleden/sympathisanten via groepen uit Oirschot, Bergeijk, Eersel, Vessem en Valkenswaard.
 2. In september 2013 College Reusel-de Mierden via mails en berichten gedwongen tot het op Molendijk 7 en 9 Hulsel bij verplaatsing van 6 ha varkensstallen (!) eisen van een MER. De komst van die 6 ha stallen was 8 jaar geleden voor 99,99 % zeker. Door mailcampagne, juridische procedures, contacten met journalistiek en media en druk op de politiek Reusel en Bladel (bij o.a. vaststelling geurverordeningen en plattelandsnota’s e.d.) , hebben we de kans op uitvoering van deze gigantische dreiging voor een groot stuk verminderd. Inmiddels hebben de aanvragers door ons toedoen, t/m procederen bij de Rechtbanken en de Raad van State, de vereiste gemeentelijke en provinciale vergunningen niet gekregen.
 3. Dit geldt idem voor grote uitbreidingsaanvragen op Molendijk 3 en 5 in Hulsel, Heikant 12 in Hulsel en Hulselseweg 15A in Bladel en op een 6-tal locaties in de gemeente Bladel en Bergeijk. Ook hier hebben de aanvragers door ons toedoen, ook weer door procederen t/m de rechtbanken en t/m de Raad van State, de vereiste gemeentelijke en provinciale vergunningen niet gekregen.
 4. Realisering van gigantische uitbreidingen hebben we op Neterselsedijk 37 Lage Mierde en op Bladelsedijk 8 in Hulsel behoorlijk vertraagd.
 5. Van september 2013 t/m heden hebben we via publicaties in dag- en weekbladen en via overleg met de politiek en de overheid campagne gevoerd om alle Kempengemeenten (zo veel mogelijk) coalitieprogramma’s te krijgen die heel kritisch t.o.v. van grote uitbreidingen staan. Hierin zijn we behoorlijk geslaagd. Hierdoor ook goede contacten met de pers.
 6. Ook Oirschot heeft hierin inmiddels een adequate en kritische georiënteerde coalitie. Dit is uiteraard ook mede de verdienste van de ‘werkgroep Oirschot/het Verbond van Oirschot i.s.m. onze Stichting Groen Kempenland. We zijn hard bezig de grote varkensvestiging van 16.000 varkens  aan de Logstebaan 2 Spoordonk/Oirschot tegen te houden.
 7. Verdere politieke beïnvloeding in de 5 Kempengemeenten.
 8. Inzake de vaststelling en aanpak van urgentiegebieden zijn we sinds februari 2014 t/m heden in druk (politiek) overleg geweest met alle 5 Kempengemeenten en met de Provincie Noord Brabant. In Oirschot heeft dit geleid tot de vaststelling van twee urgentiegebieden.
 1. Dit laatste geldt ook inzake onze contacten en overleggen met de Kempische en Meierijsche huisartsen en GGD-artsen en de BMF-arts, mw. Mariken Ruiter. En via hen met de betreffende microbiologen in de ziekenhuizen. (denk aan wetenschappelijke bewijzen voor de veel voorkomende MRSA- en ESBL besmettingen) en het uitzetten van een geanonimiseerde medische enquête onder de Kempische huisartsen. We verwachten hier ook een gunstige invloed van het feit dat met de benoeming van mevrouw Ellis Jeurissen tot nieuwe GGD directeur voor Brabant Zuid Oost, die al duidelijk heeft aangegeven nu inzake de reeds aanwezige ziekmakende veestapel en de nog dreigende gigantische IV-uitbreidingen in Zuid Oost Brabant nu eens écht werk van de bedreigde individuele- en ook volksgezondheid te maken. En dit met de Wet op de Publieke Gezondheid in de hand.
 2. We zijn al jaren geleden met enkele mensen toegetreden tot de klankbordgroep BMF (Brabantse Milieufederatie) Tilburg. We bezoeken en organiseren mede zo veel mogelijk fora, lezingen, studie-, en dialoogavonden om onze kennis en netwerken te vergroten en om te zo veel mogelijk te ‘kruisbestuiven’.
 3. In het voorjaar van 2011 hebben we de Brabantbrede en inmiddels in de provinciën Brabant, Gelderland en Limburg enigszins landelijk opererende club ‘Minder Beesten’ mee opgezet. Hiermee houden we een 6-tal denktank-/infobijeenkomsten/en brainstormavonden met deelneming van deskundigen en specialisten in de diverse soorten disciplines.
 4. We bezoeken en nemen deel aan zo veel mogelijk dialoog- en infodagen en –avonden om de politiek en de sector zo veel mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden.
 1. Succesvolle ‘Stichting Groen Kempenland- (spandoek)actie en mediacampagne’ bij werkbezoek Koningin Beatrix op vrijdag 9 november 2012 aan de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-de Mierden. Ook ons toenmalig staatshoofd Beatrix toonde belangstelling en sympathie voor onze doelstellingen.
 2. Heel vaak op goede en invloedrijke wijze ingesproken in Commissies en de Raad van alle 5 Kempengemeenten en bij de Provincie Noord Brabant. Vooral ook op de cruciale actie- en besluitendagen vrijdag en zaterdag 7 juli 2017 en 8 juli 2017. En we hebben ingesproken op dinsdag 8 mei 2018 in de commissie Ruimte Reusel-de Mierden inzake de voorliggende omgevingsvisie.
 3. Deel genomen d.m.v. goede actie, spandoekacties en toespraak aan het einde van het BBB-beraad. Bij de Ruwenbergconferentie in februari 2013 in Sint Michielsgestel en daarbij op het einde petitie overhandigd aan Gedeputeerde Yves de Boer. Een en ander met veel media-aandacht.
 4. Idem in en bij het Provinciehuis Den Bosch, vanwege Statenvergadering op 19 maart 2010, op 7 februari 2014, in maart 2014 en ook op vr -7-07-2017 en za 08-07-2017 bij voorstellen tot wijziging van de Verordening Ruimte 2014 en tot wijziging Verordening Ruimte 2017 die leidt tot minder vee in Oost Brabant.
 5. Ingesproken in Provinciale Commissie Transitie Stad en Platteland in maart 2013 in den Bosch en in juli 2017 in Provinciale Staten.
 6. Vijf lezingen georganiseerd met Wim Verbruggen, met oud huisarts Jan Hoevenaars uit Gemert/Bakel, met GGD-arts Jos van der Sande. Een maal in 2012 in ’t Drieske in Hulsel. Twee maal, respectievelijk in 2012 en op 14 maart 2014 telkens in den Herd in Bladel, eenmaal in de Kapellerhof in Bergeijk en eenmaal in de Kattendans in Bergeijk en mede organisator van de vooral ook medische infoavonden (die de aandacht van de landelijke media en vakgroepen trekken) in Deurne . In samenwerking met Brabantse, Limburgse en Gelderse groepen.
 7. Deelgenomen o.a. met speech aan het (toch ook wel jammerlijke) afscheid van onze zwaargewicht met veel kennis, onze rots in de branding, onze steunpilaar Wim Verbruggen uit Sint Hubert. Wim nam na 32 jaar zware, belangeloze en grote inspanningen helaas afscheid. We zijn hem eeuwig dankbaar.
 8. Initiatief nemen tot en opzetten van, het inmiddels landelijk Burgerplatform, ‘Breed Brabants Burger Beraad Minder Beesten!’ de zogenmaade BBBB-groep, in juni en september 2013. Inmiddels opereert deze beweging in de provinciën Brabant, Gelderland en Limburg enigszins landelijk als nieuwe Stichting  onder de naam ‘Minder Beesten’.  Zie ook onder punt 11 van onze wapenfeiten.
 9. Via internet in juni/juli 2014 zienswijze/commentaar ingediend/geleverd op conceptwetsvoorstel ‘Wet Dieren’ van Martijn van Dam betreft dieraantallenbevriezing, dieraantallenkrimp, vooral ook in de urgentiegebieden’ de zogenaamde ‘Brabantwet’ van gewezen staatssecretarissen Sharon Dijksma en Martijn van Dam, helaas door bepaalde politieke vertraging/tegenwerking (nog) niet in behandeling. We blijven hierin druk zetten bij het nieuwe kabinet, met name bij mw. Carola Schouten, nieuwe minister van het heringevoerde ‘departement  Landbouw’.
 10. Idem in september/oktober 2013 betreffende de wijzigingen in de conceptwijziging van de Provinciale Verordening Ruimte 2014.
 11. In het jaar 2012 t/m 2018 in de gemeenten Reusel-de Mierden en Bladel en in het voorjaar van 2016 en ook in het voorjaar van 2017, in de gemeenten Bergeijk en ook Eersel, via herhaaldelijk politiek overleg en herhaaldelijk inspreken en veel politiek werk en politieke beïnvloeding gerealiseerd om de nieuwe geurverordeningen  strenger te krijgen. In Bergeijk lukte dit slecht voor een deel, doch in Eersel (en eerder dus ook in de andere 3 Kempengemeenten) lukte dit volledig.
 12. In 2016 en 2017 in de Kempengemeenten en Hilvarenbeek succesvol handhaving en vergunningseis afgedwongen en succesvol procedures bij de Rechtbanken gevoerd tegen vergunningen inzake het overal in de beschermde natuurgebieden vol puin storten en laten verdwijnen van steeds zeldzamer wordende Cultuurhistorische zandpaden, die ook heel belangrijk zijn voor een goede biotoop voor de plaatselijke bedreigde flora en fauna.
 13. Steeds meer de samenwerking met bezorgde artsen verkrijgen voor wat betreft het zo veel mogelijk bepreken van de vele en intense schadelijke gevolgen voor de Volksgezondheid en de Gezondheid van de Omwonenden van de vee-industrie en de veebedrijven.
 14. Dit alles heeft geleid tot terughoudendheid van gemeenten voor verdere vee-uitbreidingen.
 15. Door hard werken in de mestdialoog i.o.m. NVV, met andere ondernemers, ZLTO, provincie, gemeenten, waterschappen, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, etc. etc. via ook inspreken in Provinciale Staten en bij gemeenten op 7 en 8 juli 2018 bereikt dat er in Oost Brabant een krimp van de veestapel bij elke nieuwe vergunning van 10 % vereist is en ook afgedongen wordt. Inmiddels op 07-11-2018 bij vonnis van de Raad van State goedgekeurd.
 16. Inmiddels zijn we in de Kempen heel druk met het door de gemeenten en provincie doen intrekken van (deels) lege, niet op tijd benutte en in strijd met de opgegeven meitellingen draaiende grootschalige veebedrijven. Hierover hebben we diverse rechtszaken lopen.
 17. Dit laatste geldt ook inzake het tegenhouden van een grootschalige nertsenhouderij in de Pielis/ Bergeijk, een grootschalige vleeskuikenhouderij in Walik/Bergeijk, diverse uitbreidingen in de gemeente Reusel-de Mierden, zoals Meirweg 1A Lage Mierde, Heikant 12 en Molendijk 3-5 Hulsel en Oirschot, Logstebaan 2 Spoordon/Oirschot. Hierbij werken we samen met de Vereniging Landgoed de Baest, met het ‘Verbond van Oirschot’, bewonersgroepen Walik, de Pielis, ‘Megastallen Nee Lage Mierde’ en nog met diverse andere (bewoners)groepen.
 18. Sinds begin 2018 werken we intensief samen met bewonersgroepen en ook andere milieuclubs in Reusel-de Mierden en Bladel bij de aanpak en zienswijze inzake beoogde Windparken ‘de Pals/Bladel’ en in de omgeving van de Postelsedijk, de Groote en Kleine Cirkel in Reusel-de Mierden. We vinden wel dat wind- en zonne-energie in een goede energietransitie en klimaataanpak thuishoren, doch dat de locatie en uitvoeringskeuze moet berusten op goede en gezonde afweging te na het ‘publieke voortraject’ door de politiek te maken en niet door geldgedreven geldcowboys. En dus niet met opoffering van de leefbaarheid, met  aantasting van de natuur, het milieu en de flora en fauna gepaard moet gaan, zoals nu veelal dreigt. Ook zijn we bezig hierin natuurcompensatie af te dwingen.
 1. Last but not least. Het opzetten en het up to date houden van onze druk bezochte website; sinds kort zoeken we hiervoor een enthousiaste vrijwilliger die dat kan blijven onderhouden. Dus kandidaten wordt warm aanbevolen zich bij ondergetekende te melden.
  Het schrijven van de bijdragen wordt verricht door ons bestuur. De nieuwe webmaster kan volstaan met het op de website plaatsen van de stukjes. Dat kost niet al te veel tijd. Dus schroom niet u als vrijwilliger kandidaat te melden. Wij zijn u zeer erkentelijk.

Het adres van onze website is :  www.groenkempenland.nl
Toon Vermeulen, penningmeester en voorzitter Stichting Groen Kempenland
T   04 97 68 15 04  e-mail:   antoniodumoulin@hotmail.com

Netersel, november 2018

 Brabant, de Kempen en in het bijzonder Reusel-de Mierden zijn weer de klos. 

Brabant, de Kempen en in het bijzonder Reusel-de Mierden zijn weer de klos. In de vorige eeuw bedacht de katholieke kerk een knappe truc om de grootste politieke partij van Nederland te worden. En nu zitten we met het teveel aan vergrijzing wat een hoop geld kost. wij het wel even. Geen zaad mocht verloren gaan en hoera het lukte. De overgrote gezinnen rezen de pan uit, of het bed uit zo u wilt. Maar weer zijn we de klos. Nu van de Z.L.T.O., die de regering in de tang heeft. Laadt de Kempen en m.n. Reusel–de Mierden en gelukkig in veel mindere mate ook de gemeente Bladel vol Megastallen. Meer, meer en meer . Zodat we steeds meer vlees kunnen produceren voor alle landen van de wereld. Voor de Kempen de stank, de ziektes, de vervuilde grond, lucht en het vergiftigde water en voor de Z.L.T.O. en regering de exportproductie en het geld. Geweldig. In plaats dat we alle boeren in alle andere werelddelen hun eigen boerderijen gunnen, doen Ten behoeve van o.a. de vee-industrie in de gemeente Reusel-de Mierden en omgeving gaan de oerbossen er aan omdat ons vee zo nodig soja moet eten. Why??? Als iedere boer terug kon naar overzichtelijk boeren met vlees voor ons eigen land en de dieren veevoer zouden eten van onze eigen grond dan was er geen vervuiling van lucht, grond en water. Ons recht op schoon (drink)water, een schone bodem, schone lucht zijn ons hoogste goed. Het zijn onze eerste levensbehoeften. Diverse drinkwaterbekkens in Noord Brabant zijn inmiddels door nitraatvergiftiging, wat een rechtstreeks gevolg is van de overbemesting, gesloten. En dus voor eeuwig verloren voor ons en de volgende generaties na ons. Een groot menselijk en ook een gigantisch economisch drama. En die overbemesting wordt ons door de Megaboeren en de ZLTO door de strot gewrongen omdat men als gevolg van die geweldig grote veestapel van die eveneens exorbitante hoeveelheid mest moet af zien te komen. Is dit toenemende gevaar voor de leefbaarheid en de drinkwatervoorziening voor Brabant en de Kempen op te lossen? Dan kan alleen op de volgende manier. alleen voor ons zelf en dus 80% minder produceren. Op een diervriendelijke, biologische en ook menselijke manier. Het zal de consument misschien een paar euro meer kosten. Maar Niet voor de export maar het redt ons drinkwater, onze gezondheid en onze leefbaarheid. En iedere dag vlees eten hoeft niet. Vis is ook lekker en de keuze aan vegahapjes is overweldigend. Rust, overzichtelijkheid, helderheid, schone luchten overal. Heerlijk. Het is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Reusel-de Mierden, voor de bewuste doch misschien nog twijfelende kiezer toch niet moeilijk op welke partij men moet stemmen! Niemand is toch blind voor het feit hoe de huidige coalitie van CDA en VVD zich niets gelegen laat liggen aan de grote gevaren voor de volksgezondheid, aan de onleefbaarheid en aan die gruwelijke stank die rechtstreeks het gevolg zijn van het door diezelfde coalitie maximaal faciliteren en stimuleren van de ongebreidelde groei van de vee-industrie en de veeaantallen.