‘Volksgezondheid en veehouderij in de Kempen

Een korte beschouwing van de recente Bladelse (vee)politiek:
Een Coalitieakkoord is toch niet meer of minder dan een afspraak. Een man, een man, een woord, een woord. Iets waarmee je laat zien wat je waard bent en waar je op mag worden aangesproken en worden afgerekend.

Een akkoord tussen coalitiegenoten, meegedeeld aan niet-coalitiegenoten en de grotere democratische gemeenschap.
Eenieder mag en moet dan bij niet-nakomen toch de niet-nakomenden aanspreken en terecht wijzen? Aanspreken op de inhoud van de afspraak en ook de achterliggende gedachtegang en feiten. Verwachten de ‘afvalligen’ nu van de ‘niet afvalligen’ wel het absoluut nakomen van overige coalitieafspraken? Zoals o.a. omtrent  MFA Hapert?? Geldt hier en vooral ook bij het vee-industriebeleid immer het aloude spreekwoord:

“Zoals de waard is vertrouwt hij ook zijn gasten”?

De Bladelse wethouder Volksgezondheid, Joan Veldhuizen, is afgetreden omdat zij, boven alle partijen staande, geen verantwoordelijkheid wilde dragen voor gezondheidsrisico’s door uitbreiding van de intensieve veehouderij. En daarvoor ook geen verantwoordelijkheid meer kon dragen. Plastisch uitgedrukt: ‘Een vrouw met ballen’. Hulde daarvoor!

Wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijke gevolgen voor omwonenden, maar ook voor mensen die op grote afstand wonen, stapelen zich op. Toch blijven veel politici zich verzetten tegen noodzakelijke maatregelen om onze gezondheid te beschermen.

Na het aftreden van wethouder Veldhuizen hebben we in de media Kempische bestuurders en raadsleden gezien die niet eerlijk zijn over hun beleid rondom volksgezondheid en veehouderij. Ze gebruiken bewust foutieve argumenten om niet in te hoeven grijpen.

Hoog tijd om deze valse argumenten te ontkrachten:

Gesteld wordt:

1) “Moderne technieken zorgen voor minder uitstoot, hierdoor kan meer vee gehouden worden terwijl de risico’s afnemen”.

Het wondermiddel, de luchtwasser, blijkt in de praktijk veel minder voordelen te geven dan op papier. Daarnaast wordt de papieren milieuwinst weer opgevuld met meer vee waardoor de uitstoot van het bedrijf in werkelijkheid niet daalt maar juist stijgt. Meer vee geeft ook veel meer risico’s op zogenaamde zoönosen. Door van dier op mens overdraagbare ziekten zoals de Q-koorts, de Varkensgriep, de Vogelgriep, MRSA-, ESBL-, Hepatitis E besmetting en resistente bacteriën. De tegenvallende resultaten van luchtwassers zijn algemeen bekend en zijn ook onderbouwd terug te lezen in rapporten van de GGD en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

2) “Er is meer onderzoek nodig voordat we kunnen ingrijpen”.

Sommige bestuurders willen meer onderzoek voordat ze optreden nodig vinden. Alsof de uitkomsten van de huidige onderzoeken niet alarmerend genoeg zijn. Nieuw onderzoek zal alleen maar meer gezondheidsrisico’s aantonen die we nu nog niet kunnen bewijzen. Des te meer reden om snel in te grijpen dus. Als ziekten (zoönosen) volksgezondheidsgevaar schering en inslag worden geldt het ‘voorzorgprincipe’

3) “De landelijke overheid moet maatregelen nemen”.

Wij willen ook dat de landelijke overheid snel actie onderneemt maar dit argument wordt vooral gebruikt om op gemeentelijk niveau vooral niet in te hoeven grijpen. Extra wrang wordt het als Kempische CDA-bestuurders dit argument gebruiken. CDA-leider Buma geeft aan dat problemen rondom de intensieve veehouderij lokaal opgelost moeten worden. Regionale CDA-ers zeggen dan weer dat de problemen landelijk moeten worden aangepakt.

4) “Wij willen duurzame bedrijven niet op slot zetten”.

Ook met dit argument strooit men de burger zand in de ogen. Met duurzaam wordt hier niet bedoeld “milieuvriendelijk” of “gezond”. Nee, met duurzaam wordt dan bedoel“winstgevend” of “bedrijven met een opvolger”.

In de media geven wethouders aan dat ze geen mogelijkheden hebben om in te grijpen. Dit is kletspraat, gemeenten kunnen reeds maatregelen nemen in bijvoorbeeld het bestemmingsplan en in de geurverordening. Waarom nemen onze wethouders en raadsleden dan onvoldoende maatregelen om onze gezondheid en woonomgeving te beschermen? En dit alles ten voordele van slechts 0,5% (Megaboeren)  van de inwoners en ‘ten Gezondheidsnadele’ van 99,5 % (alle overigen) van de inwoners.

Wij stellen vast dat veehouders zwaar oververtegenwoordigd zijn in onze gemeenteraden. Hierdoor stellen sommige partijen het belang van de kleine groep veehouders boven het belang van de rest van de bevolking!

Stichting Groen Kempenland: Reacties naar:     info@groenkempenland.nl

Stichting Milieuwerkgroep Kempenland: Reacties naar:   mwkempenland@gmail.com