‘Volksgezondheid en veehouderij in de Kempen

Een korte beschouwing van de recente Bladelse (vee)politiek:
Een Coalitieakkoord is toch niet meer of minder dan een afspraak. Een man, een man, een woord, een woord. Iets waarmee je laat zien wat je waard bent en waar je op mag worden aangesproken en worden afgerekend.

Een akkoord tussen coalitiegenoten, meegedeeld aan niet-coalitiegenoten en de grotere democratische gemeenschap.
Eenieder mag en moet dan bij niet-nakomen toch de niet-nakomenden aanspreken en terecht wijzen? Aanspreken op de inhoud van de afspraak en ook de achterliggende gedachtegang en feiten. Verwachten de ‘afvalligen’ nu van de ‘niet afvalligen’ wel het absoluut nakomen van overige coalitieafspraken? Zoals o.a. omtrent  MFA Hapert?? Geldt hier en vooral ook bij het vee-industriebeleid immer het aloude spreekwoord:

“Zoals de waard is vertrouwt hij ook zijn gasten”?

De Bladelse wethouder Volksgezondheid, Joan Veldhuizen, is afgetreden omdat zij, boven alle partijen staande, geen verantwoordelijkheid wilde dragen voor gezondheidsrisico’s door uitbreiding van de intensieve veehouderij. En daarvoor ook geen verantwoordelijkheid meer kon dragen. Plastisch uitgedrukt: ‘Een vrouw met ballen’. Hulde daarvoor!

Wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijke gevolgen voor omwonenden, maar ook voor mensen die op grote afstand wonen, stapelen zich op. Toch blijven veel politici zich verzetten tegen noodzakelijke maatregelen om onze gezondheid te beschermen.

Na het aftreden van wethouder Veldhuizen hebben we in de media Kempische bestuurders en raadsleden gezien die niet eerlijk zijn over hun beleid rondom volksgezondheid en veehouderij. Ze gebruiken bewust foutieve argumenten om niet in te hoeven grijpen. Lees verder

Nieuwsbrief van Stichting Groen Kempenland en van Stichting Milieuwerkgroep Kempenland.

Nieuwsbrief van maandag, 8 augustus 2016

In het vroege voor jaar van dit jaar, met name op 10 maart j.l. wonnen we 2 rechtszaken voor de Rechtbank Den Bosch over het feit dat de gemeente Reusel-de Mierden ten onrechte legeskosten aan onze medestanders en aan ons in rekening had gebracht terwijl dit op grond van de Wet Milieubeheer niet mag. Hieruit vloeit nu de rechtsregel voort dat geen enkel bevoegd gezag bij opvraag van milieuvergunningen/ milieudocumenten/ milieustukken de uren ambtenaar vanwege archiefkosten/opzoekkosten in rekening mag brengen. Wel de kosten vanwege reproduceren van papieren kopieën, tekeningen, documenten e.d.

In het vroege voorjaar van 2016 maakte de gemeente Reusel-de Mierden bekend dat zij(mede door ons toedoen)  niet meer meewerkt aan de Meganieuwvestigingen met in totaal beoogd vele tienduizenden vleesvarkens op locatie Hoppenbrouwers de Hoef ongenummerd in Hulsel (2 ha stal) en idem op de locatie van Veebedrijf Jansen C.V. (3 ha stal) Molendijk 7 Hulsel, idem op de locatie van mw. de Graaf-Jansen (3 ha stal) Molendijk 9 in Hulsel. Op Molendijk 7 heeft de provincie Noord Brabant definitief de Natuurbeschermingswetvergunning geweigerd. Hier loopt vanaf 28 april j.l. beroep. Op 13 juli j.l. werd door de Raad van State in den Haag de weigering door de provincie tot de aangevraagde Nb-wetvergunning door mw. de Graaf-Jansen op Molendijk 9 Hulsel bekrachtigd.
Voor mw. de Graaf-Jansen is geen beroep meer mogelijk. Op de Molendijk was onze Stichting regelmatig 1e belanghebbende partij en het afgelopen anderhalf jaar steeds 3e belanghebbende partij.

Op ma 27 juni 2016 wonnen wij als steunende partij Stichting Groen Kempenland aan 1e belanghebbende partij, zijnde twee omwonenden van die varkenshouderij,  mede een zaak.

Op die dag werd door de Rechtbank Den Bosch in de zaak tegen Reusel-de Mierden, de omgevingsvergunning voor van Aaken, Molendijk 3 Hulsel  vernietigd.

Op wo 20 juli 2016 wonnen we als Stichting Groen Kempenland als  1e belanghebbende partij een zaak tegen de provincie Noord Brabant. Op die datum werd door de Raad van State in Den Haag op ons verzoek de Natuurbeschermingswetvergunning van van Aaken, Molendijk 3 Hulsel vernietigd.
Voor van Aaken is geen beroep meer mogelijk.

Op woensdag 27 juli werd door de voorzieningenrechter in Den Bosch op verzoek van de provincie de gigantische voor het overgrote deel illegale mestverwerkingsfabriek Houbraken, Bredasedijk 51/A in Bergeijk vrijwel stilgelegd. Bodemprocedure is nog mogelijk, maar daarin zijn er weinig kansen voor de mestfabriek.
Dit succes mag voor een groot deel op het conto van de Milieuwerkgroep Kempenland Bergeijk geschreven worden. Ook Stichting Groen Kempenland steunde waar mogelijk en waar nodig en droeg haar steentje bij.

Eveneens op wo 27 juli 2016 werd door de RvS Den Haag de Natuurbeschermings-wetvergunning van een groot rundveebedrijf in Helenaveen (gem. Deurne) op verzoek van Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) vernietigd. Dit mogen vooral de voorzitter van de Werkgroep, dhr. Wim van Opbergen en zijn jurist Anton van Hoof, op hun conto schrijven. Hierbij dus ook een dikke proficiat aan Wim en Anton gewenst, door Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieuwerkgroep Kempenland, Bergeijk.

Op 29-12-2014 vernietigde de Rb Den Bosch op ons verzoek de omgevingsvergunning van de gemeente Reusel-de Mierden;  het betrof een uitbreiding met 2883 vleesvarkens door varkenshouder Ansems op locatie Heikant 12 in Hulsel.

Bij onze eerste juridische actie hadden we ook meteen succes. Toen wij in onze bakermat, het kleine plaatsje Netersel, de omgevingsvergunning met provinciale ontheffing voor een calamiteitenstal t.b.v. varkenshouderij Roozen, Schipstaarten 3,  Netersel juridisch met 160 stuks handtekeningen door diverse partijen, waaronder de BMF Tilburg, bevochten hadden we meteen succes.

Door de reuring en commotie die wij bewerkstelligden trok de aanvrager de aanvraag tot bouw van een nieuwe calamiteitenstal onmiddellijk in.

Het voorgaande bewijst dat we toch zeker af en toe succesjes boeken die de burger letterlijk en figuurlijk moed geven.

Wij vonden dat het voorgaande een plaats op onze betreffende wegpagina op onze website verdiende.

Namens het bestuur van Stichting Groen Kempenland.

 

 

 

 

 

De diverse overheden mogen bij opvraag stukken op grond van de wet milieubeheer geen legeskosten heffen! BETAAL DIE OOK NIET!

De twee belastingzaken vanwege (ten onrechte) geheven en in ten onrechte betaalde legeskosten aan de  gemeente Reusel-de Mierden (Noord Oost Brabant) bij opvraag van stukken vanwege het aanvechten van milieuvergunningen zijn voor de Rechtbank in den Bosch namens de twee particuliere bezwaarmakers voor respectievelijk de adressen Molendijk 3-5 in Hulsel en Neterselsedijk 37 in Lage Mierde door onze jurist Anton van Hoof van Het Groene Schild in Wageningen op 7 maart 2016 glansrijk gewonnen.

De verliezende partij in beide zaken, de gemeente Reusel-de Mierden, heeft geen beroep aangetekend. Daarmee zijn beide vonnissen onherroepelijk geworden. De rechtbank veroordeelde de gemeente tot het in beide zaken (terug)betalen van de griffierechten, telkens ad € 45,-, en tot het in beide gevallen terug betalen van de ten onrechte betaalde legeskosten en tot het betalen van de proceskosten in totaal respectievelijk ad € 755,40 en ad € 649,50. Er moet door de gemeente dus in  totaal € 1495,20 worden (terug)betaald.

In het geval van Molendijk 3-5 Hulsel heeft de gemeente wel terecht € 45,50 gefactureerd vanwege geleverde gereproduceerde opgevraagde kopieën en tekeningen. Dus slechts voor het geleverde fysieke papierwerk.

De rechtsregel die uit beide uitspraken voortvloeit is dat in heel Nederland geen enkel bevoegd gezag voor de opvraag van stukken binnen het kader van de Wet Milieubeheer kosten voor opzoekwerk en/of archiefwerk kosten in rekening mag brengen en slechts de fysieke ‘papierkosten’ mag factureren.

Een  mooie Proficiat aan Anton van Hoof van het Groene Schild in Wageningen gewenst voor deze 2 glansrijke overwinningen.

Milieubeschermers in geheel Nederland;  doe er je voordeel mee!! En betaal niks voor de opvraag van milieustukken.

 De twee uitspraken van de Rechtbank Den Bosch zijn respectievelijk terug te vinden onder zaaknummer : Rechtbank Den Bosch  SHE 15/1958 (in de zaak omtrent Molendijk 3-5 in Hulsel) en Rechtbank Den Bosch onder zaaknummer SHE 15/1959 LEGGW V 190 (in de zaak omtrent Neterselsedijk 37 in Lage Mierde)

Anton, nogmaals bedankt.

Met groet,

Toon Vermeulen, voorzitter Stichting Groen Kempenland.

 

Geachte bewoners van dit prachtig stukje natuur, De Pielis

 Wij,  uw buurtgenoten van de Pielis, willen u op de hoogte brengen van het voornemen van de gemeente Bergeijk .De gemeente is van plan om toch medewerking te verlenen aan de komst van 87.000 nertsen op de oude locatie van ‘Clemens eieren’ aan de Kapelweg 6 in de Pielis.                                                                                                                                                                                                                      Dit ondanks de uitspaak van het Gerechtshof in den Haag d.d, 10 november 2015 die uitbreiding per direct verbiedt en op termijn een algeheel  fokverbod inhoudt.
De gemeente Reusel-de Mierden heeft de plaatselijke stanknormen veel strenger gemaakt, zodat er voor Megabedrijven geen plaats meer is in Reusel –de Mierden en omstreken.                                                                                                                            De gemeente Bergeijk hanteert als enige gemeente de oude stankregels, die er op neerkomen dat veel Megabedrijven als enige oplossing de Pielis zien om grootschalig uit te breiden.                                                                                                                         Zoals het voornemen van Lavrijsen uit Reusel, die 8000 varkens wil gaan houden aan de Burgemeester Lindersweg  9, in de Pielis.Veel mensen en omwonende beseffen nog niet wat dit voor hun betekent, met name voor hun gezondheid en leefomgeving.                                                                                                                                                                                           Bij de nertsenvestiging en bij de latere uitbreidingen komen bijvoorbeeld  12 schoorstenen die de uitgeblazen lucht kilometers ver  verspreiden met alle gigantische uitstoot aan stank, fijnstof en bacteriën als gevolg. 75%-85% Van het jaar staat de wind richting het dorp Luyksgestel.                                                                                                                U mag er zeker van zijn dat heel Luyksgestel onder een polutiedeken van stank, fijnstof en ammoniak komt te liggen met zeer schadelijke gevolgen voor de ge zondheid en de leefbaarheid van alle mensen.                                                                                                          Ook gaat uw onroerend goed sterk in waarde dalen.                                                              Verder is het enorm toenemende zware vrachtverkeer van 50-tonners en meer, vlak langs de basisschool van de Weebosch en over de smalle ruilverkavelingswegen van de Pielis  levensgevaarlijk voor de schoolkinderen en de overige  zwakke weggebruikers.                 We hebben via GGD aangetoond wat dit met de gezondheid van mensen doet, echter de gemeente trekt zich hier niets van aan.
Wij hopen met zo veel mogelijk mensen een vuist te maken richting de gemeente Bergeijk, zodanig dat die gaat luisteren naar hun inwoners en niet naar de belangen van een paar Megabedrijven van ver weg, die alleen maar naar mogelijkheden kijken in andere gemeenten waar alles kan en mag.De Megabedrijven zijn slechts in het belang van 0,1 % van de inwoners (de Megaboeren zelf!)  terwijl hierdoor ernstige schade aan de gezondheid en eigendommen  van 99,9 % van de onschuldige inwoners wordt berokkend. Over betrouwbaar bestuur, algemeen belang en democratie gesproken!
Wij hopen dat u ons steunt door ons te melden dat u achter ons staat. Dit mag ook via de mail.
Mochten er nog vragen en opmerkingen zijn kunt u op onderstaand mail adres reageren.
info@groenkempenland.nl
Met vriendelijke groet,

Verontruste inwoners van de Pielis en overige delen van de gemeente Bergeijk.

Brabantse Milieufederatie teleurgesteld over Programmatische Aanpak Stikstof

17 oktober 2014

De Brabantse Milieufederatie is teleurgesteld dat de Eerste Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de huidige vorm heeft aangenomen. De PAS heeft tot doel de hoeveelheid stikstof terug te dringen, maar de Brabantse Milieufederatie gelooft niet dat dat met deze wet gaat lukken.

Zie verder:

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/node/4113